Organising Team

Core Team

Mr. Yashasvi Kalra
Program Manager

Mr. Yash Chandna
Program Manager

Mr. Vaibhav Sharma
Program Manager

Mr. Yugansh
Program Manager

Ms. Vibhuti Dahiya
Program Manager

Mr. Uphaar Bakshi
Program Manager

Mr. Animesh Das
Program Manager

Faculty Advisor

Dr. Mehak Khurana

Dr. Shilpa Mahajan